Obligatorietat de mantenir el teletreball

[fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

El teletreball s’haurà de mantenir fins a tres mesos després d’haver finalitzat l’estat d’alarma.

Davant les diferents interpretacions plantejades sobre la vigència del teletreball, a fi d’aclarir la normativa, us remetem al Reial Decret Llei 15/2020, en el seu  article 15, ha prorrogat el teletreball que es va establir en el Reial decret llei 8/2020. Aquest últim RDL, en el seu article 5 fixava el CARÀCTER PREFERENT DEL TREBALL A DISTÀNCIA. Per poder acomplir-lo, recomana que s’estableixin sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, havent d’adoptar l’empresa les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.

Aquesta mesura, ha estat prorrogada pel RDL 15/2020, i mantindrà la seva vigència durant els dos mesos posteriors al compliment de la vigència prevista en el paràgraf primer de la disposició final dècima del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, modificat per la Disposició Final 1.17 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, és a dir: TRES MESOS DESPRÉS DEL FI DE LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA (UN MES EN REFERÈNCIA AL RDL 11/2020 I DOS MESOS EN REFERÈNCIA AL RDL 15/2020).

Pel que fa a les condicions de salut en matèria de teletreball, l’avaluació de riscos s’entendrà complerta, excepcionalment, a través d’una autoavaluació realitzada
voluntàriament per la pròpia persona treballadora. EN AQUEST CAS, LA SALUT SERÀ VIGILADA PEL PROPI TREBALLADOR DES DE LA SEVA CASA, QUE HA D’ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES I L’EMPRESARI, PER PART SEVA, HAURÀ DE DONAR-LI INSTRUCCIONS CLARES SOBRE AQUEST  TEMA.

Si, per alguna raó, alguna empresa no pot realitzar el teletreball (no poder, no significa no voler), llavors ÉS OBLIGACIÓ DE L’EMPRESA GARANTIR LA SALUT DELS TREBALLADORS, de manera que haurà d’adoptar les mesures higièniques, de distància, de dotació d´ EPIS als treballadors, i estar en disposició de poder justificar degudament el perquè no es pot teletreballar, si la inspecció de treball demanés alguna explicació sobre aquest tema.

En resum, com a patronal del sector de la publicitat, recordem l’obligatorietat de respectar i fer respectar les lleis i per tant, SEMPRE QUE ES PUGUI, ha de mantenir-se el teletreball com formula habitual fins a passats 3 mesos de la finalització de l’estat d’alarma o fins que s’aprovin noves lleis sobre aquest tema.

Esperant haver aclarit els dubtes relacionats amb la impossibilitat de tornar a les oficines, restem a la vostra disposició pel que podeu necessitar.