Plans d’Igualtat

Shares

Els Plans d’Igualtat són el conjunt de mesures que han de contribuir a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, eliminant la discriminació per raó de sexe a l’àmbit de l’empresa.

Aquests plans fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Des del dia 14 de gener de 2021, els Plans d’Igualtat s’han d’inscriure obligatòriament al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON), seguint el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre.