Emprenedoria

Shares
Diseño sin título (2)

Català

 1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

Els mercats ambulants superen el 2.000.000€ de venda anuals en tot l’estat però la lenta transformació digital i la Covid-19, posen en perill aquest sector del comerç.

 L’Associació Empresarial de Publicitat amb el suport de la Generalitat de Catalunya ofereix un curs de 120 hores adreçat a emprenedors i innovadors que puguin oferir projectes per millorar la situació dels mercats ambulants amb eines tecnològiques i crear així la seva pròpia empresa.

 Aquest curs es realitzarà de manera online i serà subvencionat per la Generalitat de Catalunya. En ell coneixeràs eines d’eficiència energètica, sistemes d’innovació de serveis digitals, sistemes de fidelització … I tot això anirà complementat d’un altre bloc què se centrarà en l’àmbit de l’emprenedor on s’oferiran coneixements sobre: Assessorament jurídic-legal per crear una empresa, assessorament en comunicació, informació de subvencions per empreses de nova creació, coaching i assessorament financer i sempre podràs disposar de tutories en línia per resoldre tots els teus dubtes.

2. TEMARI DEL PROGRAMA FORMATIU

 1. e-Commerce (disponible dia 9/11/20)
 2. Intel·ligència artificial (disponible dia 9/11/20)
 3. Cloud computing (disponible dia 9/11/20)
 4. Introducció a la Robòtica
 5. Disseny i impressió en 3D
 1. Realitat Virtual i augmentada
 2. Productes i serveis 4.0
 3. Programació per la creació d’aplicacions mòbils
 1. Ús de combustibles Alternatius
 2. Control del consum Energètic
 3. Il·luminació Eficient
 4. Aplicació d’Energies Renovables
 
 1. Transformació digital dels mercats ambulants
 2. Creixement i escalabilitat del negoci
 3. Convenis internacionals

3. LLISTA DE PROFESSIONALS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA FORMATIU

El Curs s’ofereix per diversos professionals del sector. Dins del primer bloc tecnològic podràs comptar amb els professionals: 

 • Jordí Bardají: Llicenciat en ciències químiques. Postgrau de programació, robòtica i disseny i impressió 3D. Màster en Intel·ligència Artificial. 
 • Jordi Marín: Ex-CEO de Microsoft Catalunya. Membre independent Consell Administració ADI (Agència pel Desenvolupament i Inversió) del Govern d’Andorra. Membre del consell assessor digital de HUAWEI. Postgrau Comptabilitat de Costos i Control de Gestió . Postgrau Direcció Organització i Sistemes d’informació. Direcció Estratègica Col·laboració Publico-Privada. 
 • Carlos Martí:President de Gescomer (Associació Espanyola de Mercats Ambulants). Membre directiu d’UNECA. 
 • Gil Matas:Consultor Extern Departament de Composites Btech. Serveis de producció i enginyeria enfocada a realitzar projectes de disseny i desenvolupament de productes basats en els materials compostos aportant a la indústria el coneixement específic d’aquesta tecnologia. Màster en modelatge digital per a transport i producte

 

El segon bloc dedicat a l’emprenedoria la impartiran:

 • Agustin Correa: Expert en Branded Content, Estratègies Corporatives i Branding-Màrqueting Digital. Màster en Màrqueting i Comunicació Digital. MBA / esment en Coaching i Publicitari.
 

4. LLISTA DELS TUTORS

 

Agustin Correa: Expert en Branded Content, Estratègies Corporatives i Branding-Màrqueting Digital. Màster en Màrqueting i Comunicació Digital. MBA / esment en Coaching i Publicitari.  Consultor de marcas, innovación y creatividad. Ofrece formación online y presencial, para emprendedores y pymes.

5. L’ESTRUCTURA DE SUPORT (“PALANCA) QUE EL PROGRAMA POSA A DISPOSICIÓ DELS EMPRENEDORS

 

Mercat de la Zona Franca

Santa Susanna

 

6. EXEMPLES DE PROJECTES SORGITS DEL PROGRAMA

 
 • Proyecto: Aceite de Oliva 100% Ecológico
 • Director Gral: Agustí Antonio Uribe
 • Categoría: Agroalimentário
 • Apoyo en:

a) Plan de Negocio

b) Plan de Ventas

7. ENTITATS PROMOTORES

English

 1. PROGRAM OBJECTIVES

Street markets exceed €2,000,000 in annual sales throughout the state, but the slow digital transformation and Covid-19 put this trade sector at risk.

The Advertising Business Association with the support of the Generalitat de Catalunya offers a 120-hour course aimed at entrepreneurs and innovators who can offer projects to improve the situation of street markets with technological tools and thus create their own company.

This course will be held online and will be subsidized by the Generalitat de Catalunya. In it you will learn about energy efficiency tools, digital service innovation systems, loyalty systems… And all this will be complemented by another blog that will focus on the field of the entrepreneur where knowledge will be offered on: Advice legal-legal to create a company, communication advice, information on subsidies for newly created companies, coaching and financial advice and you can always have online tutorials to solve all your doubts.

 

2. COURSE OF THE TRAINING PROGRAM

 
 1. e-Commerce (available on 9/11/20)
 2. Artificial intelligence (available on 9/11/20)
 3. Cloud computing (available on 9/11/20)
 4. Introduction to Robotics
 5. Design and 3D printing
 
 1. Virtual and augmented reality
 2. Products and services 4.0
 3. Programming for the creation of mobile applications
 1. Use of Alternative fuels
 2. Energy consumption control
 3. Efficient Lighting
 4. Application of Renewable Energies
 
 1. Digital transformation of street markets
 2. Business growth and scalability
 3. International agreements
 

3. LIST OF PROFESSIONALS PARTICIPATING IN THE TRAINING PROGRAM

The Course is offered by various professionals in the sector. Within the first technological block you will be able to count on the professionals:

 • Jordí Bardají: Degree in chemical sciences. Postgraduate degree in programming, robotics and 3D design and printing. Master in Artificial Intelligence.
 • Jordi Marín: Ex-CEO of Microsoft Catalonia. Independent member of the ADI Board of Directors (Development and Investment Agency) of the Government of Andorra. Member of the HUAWEI digital advisory board. Postgraduate Cost Accounting and Management Control. Postgraduate Management Organization and Information Systems. Strategic Management Public-Private Collaboration
 • Carlos Martí: President of Gescomer (Spanish Association of Street Markets). Executive member of UNECA.
 • Gil Matas: External Consultant Department of Composites Btech. Production and engineering services focused on carrying out design and product development projects based on composite materials, providing the industry with the specific knowledge of this technology. Master in digital modeling for transport and product

The second block dedicated to entrepreneurship will be taught by:

 • Agustin Correa:Expert in Branded Content, Corporate Strategies and Branding-Digital Marketing. Master in Marketing and Digital Communication. MBA / mention in Coaching and Advertising.

4. LIST OF GUARDIANS

 

Agustin Correa: Expert in Branded Content, Corporate Strategies and Digital Branding-Marketing. Master in Marketing and Digital Communication. MBA / mention in Coaching and Advertising. Consultant for brands, innovation and creativity. It offers online and face-to-face training for entrepreneurs and SMEs.

5. THE SUPPORT STRUCTURE (“LEVERAGE”) THAT THE PROGRAM MAKES AVAILABLE TO ENTREPRENEURS

 

Zona Franca Market

Santa Susanna

 

6. EXAMPLES OF PROJECTS ARISING FROM THE PROGRAM

 • Project: 100% Organic Olive Oil
 • Director General: Agustí Antonio Uribe
 • Category: Agrifood
 • Support in:

a) Business Plan

 

b) Sales plan

7. PROMOTING ENTITIES