Barcelona,  1 d’abril de 2019

Recentment s’ha publicat la llei RD-ley 6/2019 de mesures urgent per garantia de la igualtat del tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina, i l’ocupació, que entra en vigor el 8 de març de 2019, menys algunes mesures que estaran en vigor l’1 abril.

La citada norma, que va ser publicada al BOE del 7 de març, encara està pendent de convalidació o derogació pel congrés. En cas de no convalidar-se, deixaria de tenir vigència.

Els principals temes tractats en la modificació són:

– Plans d’igualtat de les empreses.
– Conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones dependents.
– Permís per l’atenció del lactant.
– Permís per naixement.
– Permís per adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment.
– Possibilitat d’adaptació de la jornada laboral.

via: Pixabay

 

 

Text Complet (Castellà)